HEYKELTIRAŞLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin Adı: “Heykeltıraşlar Derneği”dir.

Derneğin merkezi: İstanbul’dur.

Madde 2- Derneğin amacı:

Heykeltıraşlar arası dayanışmayı sağlamak, heykel sanatını geliştirip, güçlendirmeye katkıda bulunmak ve meslek onur ve haklarını korumaktır. Plastik Sanatlar dalında aynı amaç ve konularda faaliyet gösteren diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte federasyon kurmak, kuruluşuna katılmak ve Yönetim Kurulu’na temsilci tayin etmek yönünde çalışmalar yapar.

Madde 3- Dernek Kurucularının adı, adresleri ve faaliyetleri aşağıda yazılıdır:

1- Heykeltıraş Tamer Başoğlu

2- Heykeltıraş Namık Denizhan

3- Heykeltıraş Şahabettin Köksal

4- Heykeltıraş Rahmi Aksungur

5- Heykeltıraş Ali Teoman Germaner

6- Heykeltıraş Berika İpekbayrak

7- Heykeltıraş Meriç Hızal

Madde 4- Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Ulusal ve uluslararası sergiler, festival, seminer, konferans, panel, sempozyum, müzayede düzenlemek, sanat gösteri ve konferanslarına katılmak, sergi açmak, yarışma tertip etmek, sanat yarışmalarında jüri düzenlemek, jüri üyelerini seçmek en geniş anlamıyla atölye çalışmaları ve diğer sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmak üzere çalışmalar yapar.  Yarışmalar için maddi ve ayni ödüller verir.

2- Mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kurslar ve sempozyumlar düzenler, burs olanakları yaratır,

3- Yurtiçi ve yurt dışında benzer amaçlı mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yapar adı geçen kurumlardan maddi yardım alır ve maddî yardımda bulunur,

4- Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

5- Üyeleri arasında sosyal amaçlı dayanışmayı organizasyonları yapmak, üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir veya işlettirir,

6- Üyelerinin ve derneğin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, idari ve adli dava açmak, açılmış olan davalara katılmak, yargılama aşamalarını takip etmek, arabuluculuk, uzlaşma müesseselerini seçmek ve dernekçe uygun görülecek her türlü diğer yasal işlemlerde bulunmak.

7- Dernek alanında her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir.

8- Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır.

9- Bu amaçlar için;

İ. Eldeki kitap, dergi ve benzeri dokümanları arşiv ve/veya bir kitaplıkta toplamak;

İİ. Her türlü kâğıt, teyp ve elektronik ortamda internet sayfası, CD, bant, kitap, broşür, bildiri, radyo ve/veya TV programı, film, dergi ve gazete basıp ve/veya yayınlayıp ve/veya hazırlayıp, dağıtmak ve/veya yaymak ve/veya satmak.

İİİ. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç olması halinde, taşınır ve/veya taşınmaz mal almak ve/veya kiralamak ve/veya satmak; ve/veya taşınır ve/veya taşınmaz mal için kurumlarla ortaklık kurarak kiralamak ve/veya almak ve/veya satmak; ve/veya taşınır ve/veya taşınmaz malın kullanımı için kurumlarla ortaklık kurarak kiralamak ve/veya almak ve/veya satmak için yasaların öngördüğü şekilde her türlü çalışmayı yapmak

İV. Gerekli olması halinde hizmet kalitesini artırmak için, profesyonel personel çalıştırmak ve/veya hizmet satın almak.

  1. Elde edilen bilgileri, neticeleri kamuoyu ile paylaşmak

Vİ. Dernek amacını uygun faaliyetler için bankalardan ve özel finans kuruluşlarından kredi almak.

Madde 5- Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, plastik sanatlar alanında ulusal ve uluslararası kültürel ve sosyal faaliyet gösterir.

Madde 6- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Derneğe üye olabilmek için 18 yaşını doldurmak, kanuni evsaf ve ehliyeti haiz, TC vatandaşı olmak gerekir. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Yurt içi ve Yurt dışı Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü’nden mezun olanlar iki üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun ittifakı ile üyeliğe kabul olunur.

Yukarıdaki şartları taşıyanların derneğe üye olarak kayıtlarının yapılabilmesi için Yönetim Kurulu başkanlığına;

1- Diploma veya muadili belgelerin asıl ve örnekleri,

2- İki adet vesikalık fotoğraf,

3- Özgeçmiş,

4- Yapıtlarının fotoğrafı ya da slâytlarından oluşan “sanatsal” dosya, dernek merkezine teslim edilir.

Dosya teslim tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Madde 7- Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernekten çıkmak isteyen üye yazı ile istifasını bildirerek çıkar. Üyeler istifa tarihine kadar olan aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Madde 8- Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeleri, derneğin amacına ulaşmasına yardımcı olmakla yükümlüdür. Dernekler Yasası ve Tüzüğüne uymak zorundadırlar.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu, Onur Kurulu kararı ve Genel Kurul’un kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeliğe kabul edilmeyen ve üyelikten çıkarma kararlarına karşı itiraz edenler hakkında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek, nihai karar alınır. Bu karar kesin karardır. İtiraz etmeyenler hakkında Yönetim Kurulu kararları ilk genel kurul toplantı tarihi ile kesinlik kazanır. Üyelikleri kabul edilmeyenler sonradan derneğin üyelik koşullarını tamamlamış olanlar, üyeliklerinin kabul edilmediği tarihten, 2 yıl sonra tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.’’

Madde 9- Dernek Organları:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4- Onur Kurulu

Madde 10– Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:

Genel Kurul asil üyelerden oluşur. Genel Kurul ilk yapılacak Genel Kurul tarihini takip eden sonu çift rakamla biten yılın Nisan ayında, iki yılda bir Yönetim Kurulu’nun daveti ile olağan şekilde toplanır. Gerektiğinde gene Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun daveti ile veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul, derneğin en büyük karar organıdır. T. Medeni Kanunu ile Dernekler Yasası’nın öngördüğü bütün yetkileri kullanır. Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikici toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetimle, Onur Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz. Dernek Genel Kurul toplantıları ilan edilen ve mahalli mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Genel Kurul, dernek organlarını seçer, Dernek Tüzüğü’nü değiştirir, Yönetim ve Onur Kurulları raporlarını görüşerek Yönetim Kurulu’nun ibrasını sağlar. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirerek kabulünü sağlar. Derneğe lüzumlu olabilecek taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verir. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, feshini kararlaştırır. Tüzük değişikliği Genel Kurul’da üye tam sayısının 2/3’ünün oyu ile yapılabilir.

Aidatını ödemeyen üyeler o seneki genel kurul toplantısına katılamaz, oy kullanamaz, herhangi bir göreve seçilemezler. Genel kurul toplantısının yapıldığı günde toplantının yapıldığı saatten önce aidat borcunu ödeyen üye, toplantıya katılma hakkına sahip olur.

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta (e-mail) ya da telefon yoluyla toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekiller:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 12- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul, derneğin en büyük karar organıdır.

1- Genel Kurul, dernek organlarını seçer,

2- Dernek Tüzüğü’nü değiştirir,

3- Yönetim ve Onur Kurulları raporlarını görüşerek yönetim kurulunun ibrasını sağlar,

4- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirerek kabulünü sağlar.

5- Derneğe lüzumlu olabilecek taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

6- Derneğin federasyona katılması, ayrılması ve feshini kararlaştırır.

7- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

8- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

13- Derneğin feshi,

14- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 13- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur, beş de yedek seçilir. Yönetim Kurulu aralarında bir başkan, bir genel sekreter, bir muhasip veznedar seçer.

Başkan bulunmadığında, yönetim kurulu başkanlığını genel sekreter yapar. Derneğin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Genel sekreter derneğin yazışma, kaşıt işlemlerini tanzim eder. Muhasip veznedar, derneğin hesaplarına ait defterlerin tanzimi ile mükelleftir. Bankaya yatırılan paralarda Yönetim Kurul’u başkanı ile aynı sorumluluğu taşır. Kasa defteri tutar ve bilumum tahsilât ve tediyat yapar.

Yönetim Kurulu, derneğin icra kuvvetini temsil eder, icabında belirtilen işler için üyelerden bir veya birkaçına yetki verir. Derneğin amaç ve yararına uygun bütün görevleri yapar. Genel Kurul’u toplantıya çağırır. İki yıllık faaliyetini ve hesabını, gelecek yıla ait tahmini bütçeyi saptayarak Genel Kurul’a sunar.

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır, çoğunlukla karar alır. Resmi bir kurumun isteği halinde, özel işlerde dâhil meslek ile ilgili, bilirkişi, hakemlik, jüri, heyet üyeliği, müşavirlik gibi görevlere tayin yapmak üzere üyeler arasından isimler bildirir. İstenecek görüş ve raporları verir. Özürsüz üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin yönetimdeki görevi kendiliğinden sona erer. Onun yerine sırası ile yedek üye toplantıya asil üye olarak katılır.

Aynı amaç ve konularda faaliyet gösteren diğer derneklerle ilişki kurarak federasyon oluşturmak, kuruluşuna katılmak ve temsilci tayin etmek yönünde çalışmalar yürütür.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 14- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ay aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 15- Onur Kurulu teşkili görev ve yetkileri:

Onur Kurulu üç asil, üç yedek olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Üyelerin meslek onuruna, tüzük ve mevzuata aykırı tutumlarını inceleyerek yönetim ve genel kurula rapor verir.

Genel Kurul toplantısında açık oy açık sayımla seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler aralarında bir başkan seçerler. Onur kurulunun görev süresi iki yıldır.

Yönetim Kurulu tarafından kendilerine belirtilen konuları en geç iki ay içinde görüşüp, karara bağlamak durumundadır. Onur kurulunca alınan kararlar, gerekçesi ile birlikte uygulanması için yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu bu kararı üyelere bildirir.  Onur kurulunca verilen kararlara karşı, üye en geç 1 ay içinde Yönetim Kurulu’na yazılı dilekçe ile itiraz edebilir. Yönetim kurulu, itirazı ilk yapılacak genel kurul gündemine getirir.

Madde 16- Derneğin Gelir Kaynakları:

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak da 50 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir,

2- Dernekçe yapılan yayınlar (dergi, gazete, katalog, vs), tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, sergi, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

5- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Bu yardım ve bağışlar, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 17- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri,  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 18- Derneğin İç Denetimi:

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19– Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun toplanamaması halinde üyeler 10. Maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya çağrılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Dernek feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sorunlara engel olmaz.

Madde 20- Hüküm Eksikliği:

İş bu Heykeltıraşlar Derneği Tüzüğü’nde yazılı olmayan konularda yürürlükteki Dernekler Yasası, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat uygulanır.

Bu tüzük 20 (yirmi ) maddeden ibarettir.